Make your own free website on Tripod.com
stotra set - 3
pa.nchaayudha
stotram.h
dvaadashanaama
pa.njaram.h
shrii nR^isiMhaashhTottara
shatanaama stotram.h
shrii lakshmiinR^isiMha
karaavalamba stotram.h
chatuHslokii
nandanandana
kR^ishhNaashhTakam
sloka dvayaM
sloka trayaM

OM
shrii lakshmiinR^isiMha parabrahmaNe namaH |
shrii padmaavatii sameta veN^kaTeshaaya namaH |
shrii vishhNave paramaatmane namaH |
shriimate raamaanujaaya namaH |
shrii nigamaanta mahaa deshikaaya namaH |
shrii saayiraam.h |


img

asmad gurubhyo namaH |
asmatparama gurubhyo namaH |
asmatsarva gurubhyo namaH |
shriimate shrii aadivaN shaThakopa yatiindra mahaa deshikaaya namaH |

yasyaabhavadbhakta janaartihantuH
pitR^itvamanyeshhvavichaarya tuurNam |
stambhe.avataarastamananyalabhyaM
lakshmii nR^isiMhaM sharaNaM prapadye ||

shriimaan veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

gurubhyastad gurubhyashcha namovaakamadhiimahe |
vR^iNiimahe cha tatraadyau dampatii jagataaM patii ||

shriimannabhiishhTha varada |
tvaamasmi sharaNaM gataH ||

svasheshha bhuutena mayaa sviiyaiH sarva parichchhadaiH |
vidhaatuM priitamaatmaanaM devaH prakramate svayam |

shuklaambaradharaM vishhNuM shashivarNaM chaturbhujam |
prasannavadanaM dhyaayet sarva vighnopashaantaye ||

yasya dvirada vaktraadyaaH paarishhadyaaH paraHshatam |
vighnaM nighnanti satataM vishhvaksenaM tamaashraye ||


pa.nchaayudha stotram.h

   sphuratsahasraara shikhaatitiivraM sudarshanaM bhaaskarakoTitulyam.h .
   suradvishhaaM praaNavinaashi vishhNoHchakraM sadaa.ahaM sharaNaM prapadye .. 1 ..

   vishhNormukhotthaanila puuritasya yasya dhvanirdaanavadarpa hantaa .
   taM paa.nchajanyaM shashikoTishubhraM sha.nkhaM sadaa.ahaM sharaNaM prapadye .. 2 ..

   hiraNmayiiM merusamaana saaraaM kaumodakiiM daityakulaika hantriim.h .
   vaikuNTha vaamaagra karaabhimR^ishhTaaM gadaaM sadaa.ahaM sharaNaM prapadye .. 3 ..

   raksho.asuraaNaaM kaThinogra kaNThachchhedaksharachchhoNita digdhadhaaram.h .
   taM nandakaM naama hareH pradiiptaM khaDgaM sadaa.ahaM sharaNaM prapadye .. 4 ..

   yajjyaa ninaada shravaNaatsuraaNaaM chetaaMsi nirmukta bhayaani sadyaH .
   bhavanti daityaa.ashani baaNa varshhi shaarN^gaM sadaa.ahaM sharaNaM prapadye .. 5 ..

   imaM hareH pa.nchamahaayudhaanaaM stavaM paThedyo.anudinaM prabhaate .
   samastaduHkhaanibhayaani sadyaH paapaani nashyanti sukhaani santi .. 6 ..

   vane raNe shatrujalaagni madhye yadR^ichchhayaapatsu mahaa bhayeshhu .
   idaM paTha.nstotra manaakulaatmaa sukhii bhavettatkR^ita sarvarakshaH .. 7 ..
* * * * *


dvaadashanaama pa.njaram.h

   purastaat.h keshavaH paatu chakrii jaaMbuunada prabhaH .
   pashchaannaaraayaNaH sha.nkhii niilajiimuuta sannibhaH .. 1 ..

   indiivaradala shyaamo maadhavordhvaM gadaadharaH .
   govindo dakshiNe parshve dhanviii chandraprabho mahaan.h .. 2 ..

   uttare halabhR^idvishhNuH padmaki.njalka sannibhaH .
   aagneyyaa maravindaabho musalii madhusuudanaH .. 3 ..

   trivikramaH khaDgapaaNirni R^ityaaM jvalanaprabhaH .
   vaayavyaaM vaamano vajrii taruNaaditya diiptimaan.h .. 4 ..

   aishaanyaaM puNDariikaakshaH shriidharaH paTTasaayudhaH .
   vidyutprabho hR^ishhiikeshaH sa baahyaan.h dishi mudgarii .. 5 ..

   hR^itpadme padmanabho me sahasraarka sama prabhaH.
   sarvaayudhaH sarvashaktiH sarvaGYaH sarvatomukhaH .. 6 ..

   indragoopaka saMkaashaH paashahasto.aparaajitaH .
   sa baahyaabhyantaraM dehaM vyaapya daamodaraH sthitaH .. 7 ..

   evaM sarvatra machchhidraM naamadvaadasha pa.njaram.h .
   pravishhTo.ahaM na me ki.nchidbhayamasti kadaachana .. 8 ..
   || bhayannaasti kadaachana oM nama iti ||

   aapadaamapahartaaraM daataaraM sarvasaMpadaam.h .
   lokaabhiraamaM shriiraamaM bhuuyo bhuuyo namaamyaham.h .. 9 ..
        aapadaamapahartaaraM ..

   aartaanaa maartihantaaraM bhiitaanaaM bhiitinaashanam.h .
   dvishhataaM kaaladaNDa.n taM raamachandraM namaamyaham.h .. 10 ..

   namaH kodaNDahastaaya sandhiikR^ita sharaaya cha .
   khaNDitaakhila daityaaya raamaayaapannivaariNe .. 11 ..

   raamaaya raamabhadraaya raamachandraaya vedhase .
   raghunaathaaya naathaaya siitaayaaH pataye namaH .. 12 ..

   agrataH pR^ishhThatashchaiva paarshvatashcha mahaabalau .
   aakarNa puurNa dhanvaanau rakshetaaM raamalakshmaNau .. 13 ..

   sannaddhaH kavachii khaDgii chaapabaaNadharo yuvaa .
   gachchhanmamaagrato nityaM raamaH paatu salakshmaNaH .. 14 ..

   achyutaananta govinda naamochchaaraNa bheshhajaat.h .
   nashyanti sakalaa rogaaH satyaM satyaM vadaamyaham.h .. 15 ..

   satyaM satyaM punassatyamuddhR^itya bhujamuchyate .
   vedaachchhaastraM paraM naasti na daivaM keshavaat.h param.h .. 16 ..

   shariire jarjhariibhuute vyaadhigraste kalebare .
   aushhadhaM jaahnaviitoyaM vaidyo naaraayaNo hariH .. 17 ..

   aaloDya sarvashaastraaNi vichaarya cha punaH punaH .
   idamekaM sunishhpannaM dhyeyo naaraayaNassadaa .. 18 ..

   kaayena vaachaa manasendriyairvaa
   buddhyaatmanaa vaa prakR^iteHsvabhaavaat.h .
   karomi yadyat.h sakalaM parasmai
   shriimannaaraayaNaayeti samarpayaami .. 19 ..

   yadaksharapadabhrashhTaM maatraa hiinantu yadbhavet.h
   tatsarvaM kshamyataaM deva naaraayaNa namo.astu te
   visarga bindu maatraaNi padapaadaaksharaaNi cha
   nyuunaani chaatiriktaani kshamasva purushhottama .. 20 ..

* * * * *
img

img

shrii nR^isiMhaashhTottara
shatanaama stotram.h   shrii nR^isiMho mahaasiMho divyasiMho mahaabalaH .
   ugrasiMho mahaadeva upendrashchaagnilochanaH .. 1 ..

   raudra shshaurirmahaaviira ssuvikrama paraakramaH .
   harikolaahalashchakrii vijayashchaajayo.avyayaH .. 2 ..

   daityaantakaH parabrahmaapyaghoro ghoravikramaH .
   jvaalaamukho jvaalamaalii mahaajvaalo mahaaprabhuH .. 3 ..

   niTilaaksha ssahasraaksho durniriikshyaH prataapanaH .
   mahaadaMshhTraayudhaH praaGYo hiraNyakanishhuudanaH .. 4 ..

   chaNDakopii suraarighna ssadaartighna ssadaashivaH .
   guNabhadro mahaabhadro balabhadra ssubhadrakaH .. 5 ..

   karaaLo vikaraaLashcha vikartaa sarvakartR^ikaH .
   bhairavaaDaMbaro divyashchaagamya ssarvashatrujit.h .. 6 ..

   amoghaastra shshastradharo havyakuuTassureshvaraH .
   sahasrabaahurvajranakha ssarvasiddhirjanaardanaH .. 7 ..

   ananto bhagavaan.hsthuulashchaagamyashcha paraavaraH .
   sarvamantraika ruupashcha sarvayantra vidaaraNaH .. 8 ..

   avyayaH paramaanandaH kaalajit.h khaga vaahanaH .
   bhaktaativatsalo.avyakta ssuvyakta ssulabha ssuchiH .. 9 ..

   lokaikanaayakassarva shsharaNaagatavatsalaH .
   dhiirodharashcha sarvaGYo bhiimo bhiimaparaakramaH .. 10 ..

   devapriyonutaH puujyo bhavahR^it.h parameshvaraH .
   shriivatsavakshaH shriivaaso vibhussaMkarshhaNaH prabhuH .. 11 ..

   trivikramastrilokaatmaa kaala ssarveshvareshvaraH .
   vishvaMbharaH sthiraabhaaryashchaachyutaH purushhottamaH .. 12 ..

   adhokshajo.akshayaH sevyo vanamaalii prakampanaH .
   gururlokaguruHsraashhTaa paraMjyotiH paraayaNaH .. 13 ..

   jvaalaahobila maalola kroDha kaaraJNja bhaargavaaH .
   yogaanandashchhatravaTaH pavanaa navamuurtayaH .. 14 ..

* * * * *
img

shrii lakshmiinR^isiMha
karaavalamba stotram.h
   shruti smR^iti puraaNaanaaM aalayaM karuNaalayam.h .
   namaami bhagavatpaada sha.nkaraM loka sha.nkaram.h ..

   shriimatpayonidhi niketana chakrapaaNe
   bhogii.ndra bhoga maNiraJNjita puNyamuurte .
   yogiisha shaashvata sharaNya bhavaabdhipota
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 1 ..

   brahmendra rudra maru darka kiriiTakoTi
   sa.nghaTTi taa.nghri kamalaamala kaa.nti kaa.nta .
   lakshmii lasatkucha saroruha raajahaMsa
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 2 ..

   saMsaara daava dahanaakula bhiikaroru
   jvaalaavaLiibhi rabhidagdha tanuuruhasya .
   tvatpaadapadma sarasiiM sharaNaagatasya
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 3 ..

   saMsaara jaalapatitasya jagannivaasa
   sarvendriyaartha baDishaaghra jhashhopamasya .
   protthaMbhita prachura taaluka mastakasya
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 4 ..

   saMsaara kuupa matighora magaadhamuulaM
   saMpraapya duHkhashata sarpa samaakulasya .
   diinasya deva kR^ipayaa paramaagatasya
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 5 ..

   saMsaara bhiikara kariindra karaabhighaata
   nishhpiiDya maanavapushha ssakalaarti naasha .
   praaNaprayaaNa bhavabhiiti samaakulasya
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 6 ..

   saMsaara sarpa vishhadigdha mahogra tiivra
   daMshhTraagra koTi paridashhTa vinashhTamuurteH .
   naagaari vaahana sudhaabdhi nivaasa shaure
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 7 ..

   saaMsaara vR^iksha maghabiija manantakarma
   shaakhaajutaM karaNapatra mana.ngapushhpam.h .
   aaruhya duHkhajaladhau patato dayaaLo
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 8 ..

   saMsaara saagara vishaala karaaLa kaala
   nakra graha grasita nigraha vigrahasya
   vyagrasya raaga nishayormi nipiiDitasya
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 9 ..

   saMsaara saagara nimajjana muhyamaanaM
   diinaM vilokaya vibho karuNaanidhe maam.h .
   prahlaadakheda parihaara kR^itaavataara
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 10 ..

   saMsaara ghora gahane charato muraare
   maarogra bhiikara mR^iga prachuhaarthitasya
   aartasya matsara nidaagha nipiiditasya
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 11 ..

   lakshmiipate kamalanaabha suresha vishhNo
   yaGYesha yaGYa madhusuudana vishvaruupa .
   brahmaNya keshava janaardana vaasudeva
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 12 ..

   antasya me hR^ita viveka mahaadhanasya
   chorairmaho balibhirindriya naamadheyaiH .
   mohaandha kaara kuhare vinipaatitasya
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 13 ..

   prahlaada naarada paraashara puNDariika
   vyaasaadi bhaagavata puN^gava hR^innivaasa .
   bhaktaanurakta paripaalana paarijaata
   lakshmiinR^isiMha mama dehi karaavalambam.h .. 14 ..

   lakshiinR^isiMha charaNaabja madhuvratena
   stotraM kR^itaM shubhakaraM bhuvi sha.nkareNa .
   e tat.h paThanti manujaaH haribhakti yuktaaH
   te yaanti tatpada sarojamakhaNTa ruupam.h .. 15 ..

   kaayaadhava paritraaNa
   bhaavita staMbha janmane .
   brahmendraadistutaaya syaat.h
   shriinR^isiMhaaya maN^gaLam.h .. ..
shriimat.h shaN^karaachaarya virachita
shrii lakshmiinR^isiMha karaavalamba stotraM samaaptam.h

kavitaarkikasiMhaaya kalyaaNaguNashaaline .
shriimate veN^kaTeshaaya vedaantagurave namaH ..

|| sarvaM shrii kR^ishhNaarpaNamastu ||

* * * * *
img

pa.nchaayudha
stotram.h
dvaadashanaama
pa.njaram.h
shrii nR^isiMhaashhTottara
shatanaama stotram.h
shrii lakshmiinR^isiMha
karaavalamba stotram.h
chatuHslokii
nandanandana
kR^ishhNaashhTakam
sloka dvayaM
sloka trayaM

  These pages are maintained
  as a small step in fostering
  sanaatana saampradaayam.

  ITRANS transliteration scheme has been generally followed for all Sanskrit words written in Roman script, and adapted where appropriate, for easy reading.


  These pages do not represent the official views of
  any group or organization.

  img and img Netscape

  TRIPOD
  Get your own Free Home Page

  img Go To: stotraas list