Make your own free website on Tripod.com
stotra set - 3
pa.nchaayudha
stotram.h
dvaadashanaama
pa.njaram.h
shrii nR^isiMhaashhTottara
shatanaama stotram.h
shrii lakshmiinR^isiMha
karaavalamba stotram.h
chatuHslokii
nandanandana
kR^ishhNaashhTakam
sloka dvayaM
sloka trayaM

OM
shrii lakshmiinR^isiMha parabrahmaNe namaH |
shrii padmaavatii sameta veN^kaTeshaaya namaH |
shrii vishhNave paramaatmane namaH |
shriimate raamaanujaaya namaH |
shrii nigamaanta mahaa deshikaaya namaH |
shrii saayiraam.h |


chatuHslokii
img

chatuHslokii
bhagavadyaamunamunibhiranugR^ihiitaa
yatpadaambhoruhadhyaanavidhvastaasheshhakalmashhaH |
vastutaamupayaato.ahaM yaamuneyaM namaami tam.h ||

svaadayanniha sarveshhaaM trayyantaarthaM sudurgraham.h |
stotrayaamaasa yogiindrastaM vande yaamunaahvayam.h ||

namo namo yaamunaaya yaamunaaya namo namaH |
namo namo yaamunaaya yaamunaaya namo namaH ||
   
   kaantaste purushhottamaH phaNipatiH shayyaa.asanaM vaahanaM
   vedaatmaa vihageshvaro yavanikaa maayaa jaganmohinii |
   brahmeshaadisuravrajaH sadayitaH tvaddaasadaasiigaNaH
   shriirityeva cha naama te bhagavati ! bruumaH kathaM tvaaM vayam.h || 1 ||
   
   yasyaaste mahimaanamaatmana iva tvadvallabho.api prabhuH
   naalaM maatumiyattayaa niravadhiM nityaanukuulaM svataH |
   taaM tvaaM daasa iti prapanna iti cha stoshhyaamyahaM nirbhayaH
   lokaikeshvari ! lokanaathadayite ! daante dayaaM te vidan.h || 2 ||
   
   Ishhat.h tvatkaruNaaniriikshaNasudhaasandhukshaNaadrakshyate
   nashhTaM praak.h tadalaabhatastribhuvanaM saMpratyanantodayam.h |
   shreyo na hyaravindalochanamanaHkaantaaprasaadaadR^ite
   saMsR^ityaksharavaishhNavaadhvasu nR^iNaaM saMbhaavyate karhichit.h || 3 ||
   
   shaantaanantamahaavibhuuti paramaM yad brahma ruupaM hareH
   muurtaM brahma tato.api tatpriyataraM ruupaM yadatyadbhutam.h |
   yaanyanyaani yathaasukhaM viharato ruupaaNi sarvaaNi taa -
   nyaahuH svairanaruuparuupavibhavairgaaDhopaguuDhaani te || 4 ||
   
   aakaara trayasaMpannaaM aravinda nivaasiniim.h |
   asheshha jagadiishitriiM vande varada vallabhaam.h ||
   
iti bhagavadyaamunamunibhiranugR^ihiita chatuHshlokii
* * * * *
img

img

nandananda shriikR^ishhNaashhTakam.h
   
   bhaje vrajaikama.nDanaM samastapaapakhaNDanaM
   svabhaktachittara.njanaM sadaiva nandanandanam.h |
   supichchhaguchchha-mastakaM sunaadaveNuhastakaM
   ana.ngara.ngasaagaraM namaami kR^ishhNa-naagaram.h || 1 ||
   
   manoja-garvamochanaM vishaala-lola-lochanaM
   vidhuutagopashochanaM namaami padmalochanam.h |
   karaaravindabhuuvaraM smitaavalokasundaraM
   mahendramaanadaaraNaM namaami kR^ishhNavaaraNam.h || 2 ||
   
   kadaMbasuunakuNDalaM sachaarugaNDamaNDalaM
   vrajaaMganaikavallabhaM namaami kR^ishhNa-durlabham.h |
   yashodayaa samodayaa sagopayaa sanandayaa
   yutaM sukhaikadaayakaM namaami gopanaayakam.h || 3 ||
   
   sadaiva paadapa.nkajaM madiiyamaanase nijaM
   dadhaanamuttamaalakaM namaami nandabaalakam.h |
   samastadoshha-shoshhaNaM samastalokaposhhaNaM
   samastagopa-maanasaM namaami kR^ishhNalaalasam.h || 4 ||
   
   bhuvo bharaavataarakaM bhavaabdhikarNadhaarakaM
   yashomatii-kishorakaM namaami dugdhachorakam.h |
   dR^igantakaantabha.nginaM sadaasadaalasa.nginaM
   dinedine navaM navaM namaami nandasaMbhavam.h || 5 ||
   
   guNaakaraM sukhaakaraM kR^ipaakaraM kR^ipaavaraM
   suradvishha-nnikandanaM namaami gopanandanam.h |
   naviinagopanaagaraM naviinakeli-laMpaTaM
   namaami meghasundaraM taDitprabhaalasatpaTam.h || 6 ||
   
   samastagopanandanaM hR^idaMbujaikamohanaM
   namaami ku.njamadhyagaM prasannabhaanushobhanam.h |
   nikaama-kaamadaayakaM dR^igantachaaru-saayakaM
   rasaalaveNu-gaayakaM namaami ku.njanaayakam.h || 7 ||
   
   vidagdha-gopikaa-mano-manoGYatalpa-shaayinaM
   namaami ku.njakaanane pravR^iddha-vahni-paayinam.h |
   yadaa tadaa yathaa tathaa tathaiva kR^ishhNasatkathaa
   mayaa sadaiva giiyataaM tathaa kR^ipaa vidhiiyataam.h |
   pramaaNikaashhTakadvayaM japatyadhiitya yaH pumaan.h
   bhavet.h sa nandanandane bhave bhave subhaktimaan.h || 8 ||
   
|| iti shriisha.nkaraachaaryavirachitaM shriikR^ishhNaashhTakaM ||
* * * * *
img


shloka dvayaM shloka trayaM
gajendra moksham.h
   graahagraste gajendre ruvati sarabhasaM taarkshya maaruhya dhaavan.h vyaaghuurNan.h maalyabhuushhaa vasana parikaro megha gaMbhiira ghoshhaH | aabibhraaNo rathaaN^gaM sharamasi mabhayaM shaN^kha chaapau sakheTau hastaiH kaumodakii mapyavatu harirasaa vaMhasaaM saMhaternaH || nakraakraante kariindre mukuLita nayane muula muuletikhinne naahaM naahaM nachaahaM na cha bhavati punastaadR^isho maadR^isheshhu ityevaM tyaktahaste sapadi suragaNe bhaava shuunye samaste muulaM yatpraaduraasiit.h sa dishatu bhagavaan.h maN^gaLaM santataM naH ||
shlokatrayam.h
   praataH smaraami bhavabhiiti mahaarti shaantyai naaraayaNaM garuDa vaahana maJNjanaabham.h | graahaabhi bhuuta madavaaraNa mukti hetuM chakraayudhaM taruNa vaarija patranetram.h || praatarnamaami manasaa vachasaa cha muurdhnaa paadaaravinda yugaLaM paramasya puMsaH | naaraayaNasya narakaarNava taaraNasya paaraayaNa pravaNa vipra paraayaNasya || praatarbhajaami bhajataa mabhayaM karaM taM praak.h sarva janma kR^ita paapa bhayaapanutyai | yo graahavaktra patitaanghri gajendra ghora shoka praNaashana karo dhR^ita shaN^kha chakraH || shlokatrayamidaM puNyaM praatarutthaaya yaH paThet.h lokatraya gurustasmai dadhyaadaatmapadaM hariH ||
|| iti shloka dvayaM shloka trayam.h ||
* * * * *
img

pa.nchaayudha
stotram.h
dvaadashanaama
pa.njaram.h
shrii nR^isiMhaashhTottara
shatanaama stotram.h
shrii lakshmiinR^isiMha
karaavalamba stotram.h
chatuHslokii
nandanandana
kR^ishhNaashhTakam
sloka dvayaM
sloka trayaM

  These pages are maintained
  as a small step in fostering
  sanaatana saampradaayam.

  ITRANS transliteration scheme has been generally followed for all Sanskrit words written in Roman script, and adapted where appropriate, for easy reading.


  These pages do not represent the official views of
  any group or organization.

  img and img Netscape

  TRIPOD
  Get your own Free Home Page

  img Go To: stotraas list