Make your own free website on Tripod.com
anushhTaanaM - 2
darsha
shraaddhaM
mahaalaya
shraaddhaM
pratyaabdiika
shraaddhaM

OM
shrii lakshmiinR^isiMha parabrahmaNe namaH |
shrii padmaavatii sameta veN^kaTeshaaya namaH |
shrii vishhNave paramaatmane namaH |
shriimate raamaanujaaya namaH |
shrii nigamaanta mahaa deshikaaya namaH |
shrii saayiraam.h |


pratyaabdiika shraaddhaM

Annual shraaddhaas

Annual shraaddhaa is performed during the paksha and month of the parent's passing, on the day of the thithi.

Nimitta riiti or nimitta maarga (paarvaNa or saN^kalpa) shraaddhaa which most people follow in India, is normally performed by inviting three guests, representing (1) mahaa vishhNu (2) vishvedevaa(s) and (3) pitR^ii(s). After the daily homa is performed, shraaddhaa is performed by invoking the three svaruupaas among the guests, followed by shraaddha bhojana. Some people also offer vastra daana, and other daanaa(s).

When it is not feasible to follow the above procedure, shraaddhaa is performed by offering rice, other provisions, and vegetables. (aamaruupa shraaddhaM)

The least one can do is to perform shraaddhaa in the form of tarpaNa. The following is the procedure for tila tarpaNa ruupa shraaddhaa for pitR^i or maatR^i.

parehaNi shraaddha is performed on the day following the pratyaabdiika shraaddha, and is usually done as tarpaNa. The routine is similar to the tila tarpaNa ruupa pratyaabdiika shraaddhaa and the necessary modifications to the saN^kalpa are shown below in parentheses.


   aachamana - praaNaayama - sa.nkalpa

   aachamanam.h
   achyutaaya namaH, anantaaya namaH, govindaaya namaH
   keshavaaya namaH, naaraayaNaaya namaH
   maadhavaaya namaH, govindaaya namaH
   vishhNave namaH, madhusuudanaaya namaH
   trivikramaaya namaH, vaamanaaya namaH
   shriidharaaya namaH, hR^ishhiikeshaaya namaH
   padmanaabhaaya namaH, daamodaraaya namaH
   praaNaayaamaH
   oM bhuuH, oM bhuvaH, oM suvaH, oM mahaH
   oM janaH, oM tapaH, o{gm} satyam
   oM tatsaviturvareNyaM, bhargodevasya dhiimahi
   dhiyo yo naH prachodayaat
   omaapo jyotiraso.amR^itaM brahma bhuurbhuvassuvarom

   guru, ishhTadaiva praarthanaa

   Hold the palms in praNaama posture.
   asmad gurubhyo namaH |
   asmatparama gurubhyo namaH |
   asmatsarva gurubhyo namaH |
   shriimate shrii aadivaN shaThakopa yatiindra mahaa deshikaaya namaH |

   yasyaabhavadbhakta janaartihantuH
   pitR^itvamanyeshhvavichaarya tuurNam |
   stambhe.avataarastamananyalabhyaM
   lakshmii nR^isiMhaM sharaNaM prapadye ||

   shriimaan veN^kaTa naathaaryaH kavitaarkika kesarii |
   vedaantaa chaarya varyome sannidhattaaM sadaahR^idi ||

   gurubhyastad gurubhyashcha namovaakamadhiimahe |
   vR^iNiimahe cha tatraadyau dampatii jagataaM patii ||

   shriimannabhiishhTha varada |
   tvaamasmi sharaNaM gataH ||

   svasheshha bhuutena mayaa sviiyaiH sarva parichchhadaiH |
   vidhaatuM priitamaatmaanaM devaH prakramate svayam |

   shuklaambaradharaM vishhNuM shashivarNaM chaturbhujam |
   prasannavadanaM dhyaayet sarva vighnopashaantaye ||

   yasya dvirada vaktraadyaaH paarishhadyaaH paraHshatam |
   vighnaM nighnanti satataM vishhvaksenaM tamaashraye ||
   All pitR^i kaaryaas are done with yaGYnopaviitam in praachiinaaviita position, normally facing South. If facing South is not possible, the next choice is to face East.

   Wear the yaGYnopaviitam in praachiinaaviita position.
   Hold the palms in the sa.nkalpa posture.


   sa.nkalpaH
   hariH oM tat.h sat.h shriigovinda govinda govinda
   asya shrii bhagavato mahaa purushhasya
   vishhNoraaGYayaa
   pravartamaanasya aadya brahmaNo dvitiiya paraardhe
   shrii shvetavaraaha kalpe
   vaivasvata manvantare
   kaliyuge
   prathama paade
   asmin.h vartamaanaanaaM vyaavahaarikaaNaaM
   prabhavaadiinaaM shhashhTyaaH saMvatsaraaNaaM madhye
   ------- naama saMvatsare
   --------- ayane
   --------- R^itau
   --------- maase
   --------- pakshe
   --------- puNya tithau
   --------- vaasara
   --------- nakshatra yuktaayaaM
   shriivishhNuyoga vishhNukaraNa
   evaM guNa visheshhaNa vishishhTaayaaM
   asyaaM ---------- puNya tithau
   shrii bhagavadaaGYayaa shriimannaaraayaNa priityarthaM
   --------- gotraan.h -----------(gotraaH)
   --------- sharmaNaH ----------(namniiH)
   asmat.h pituH (asmat.h maatuH)
   pratyaabdiika shraaddha kale
   (pratyaabdiikashraaddhaaN^ga parehaNi shraaddha kale)
   --------- gotraaNaam.h ---- ---- ---- sharmaNaaM vasurudraaditya swaruupaaNaaM
   asmat.h pitR^i pitaamaha prapitaamahaanaaM sapatniikaanaaM
   vargaikapitR^In.h uddishya
   asmat.h pituH (asmat.h maatuH)
   pratyaabdiika shraaddhaM
   (pratyaabdiikashraaddhaaN^ga parehaNi shraaddhaM)
   tilatarpaNa ruupeNa karishhye
   Return the yaGYnopaviitam to upaviita position, face West, and hold the palms in praNaama posture.

   saatvika tyaagaH
   oM bhagavaaneva
   svaniyaamya svaruupasthiti pravR^itti
   svasheshhataikarasena anena aatmanaa kartraa
   svakiiyaishchopakaraNaiH svaaraadhanaika prayojanaaya
   parama purushhaH sarvasheshhii shriyaHpatiH
   svasheshha bhuutamidaM
   pratyaabdiika shraaddhaakhyaM karma
   (pratyaabdiikashraaddhaaN^ga parehaNi shraaddhaakhyaM karma)
   bhagavaan.h svasmai svapriitaye svayameva kaarayati ..


   aavaahanam.h - aasanam.h - archanam.h

   Wear the yaGYnopaviitam in praachiinaaviita position.

   prokshaNa mantraH
   apahataa asuraa rakshaa{gm}si pishaachaa ye kshayanti pR^ithiviimanu
   anyatreto gachchhantu yatraiShAM gataM manaH ||

   udiirataamavara utparaasa unmadhyamaaH pitaraH somyaasaH
   asuM ya IyuravR^ikaa R^itaGYaasteno.avantu pitaro haveShu ||

   apavitraH pavitro vaa sarvaavasthaaM gatopi vaa
   yaH smaretpuNDariikaakshaM sa baahyaabhyantaraH shuchiH ||

   oM bhuurbhuvaHsuvo bhuurbhuvaHsuvo bhuurbhuvaHsuvaH ||

   img saying the above mantra, sprinkle tila (sesame seeds) over the place where the darbhaas will be placed for tarpaNam.

   arrange two rows of straight darbhaas in East-West orientation for the base, as shown in the sketch. Of the two bhugnaas, lay one single bhugnaa in the centre, with the bhugna tips facing South.

   Put aside the other bhugnaa for now.

   AvAhanam.h
   aayaata pitaraH somyaa gambhiiraiH pathibhiH puuryaiH prajaamasmabhyaM
   dadato rayi.n cha diirghaayutvaM cha shatashaaradaM cha ||
   ---- gotraan.h ---- ---- ---- sharmaNaH vasurudraadityasvaruupaan.h
   asmath.h pitR^i pitaamaha prapitaamahaan.h
   ---- gotraaH ---- ---- ---- naamniiH
   asmat.h maatR^i pitaamahi prapitaamahii.nshcha aavaahayaami ||
   sprinkle a few tila (sesame seeds) on the bhugna.

   AsanaM
   sakR^idaachchhinnaM barhiruurNaa mR^idu syonaM pitR^ibhyastvaabharaamyaham.h
   asminthsiidantu me pitaraH somyaaH pitaamahaaH prapitaamahaashchaanugaiH saha ||
   ---- gotraaNaam.h ---- ---- ---- sharmaNaaM vasurudraaditya swaruupaaNaaM
   asmat.h pitR^i pitaamaha prapitaamahaanaaM
   ---- gotraaH ---- ---- ---- naamniinaam.h
   asmat.h maatuH pitaamahi prapitaamahiinaaM cha idamaasanam.h
   Take the bhugnaa which was laid aside, and offer it as aasana making it a pair of bhugnaas. The final arrangement should now look like it is shown in the sketch.

   archanaM
   idamarchanam.h
   sprinkle a few tila (sesame seeds) on the bhugnas.
   uurjaM vahantiiramR^itaM ghR^itaM payaH kiilaalaM
   parisruta{gm}svadhaastha tarpayata me asmat.h pitR^In.h ||
   Offer water with tila to the bhugnaas.


   tarpaNam.h

   Offer water with tila to the bhugnaas after uttering the following mantraas (one offering after each svadhaanamastarpayaami, for a total of three offerings after each mantraa)

   pituH
   udiirataaM avara utparaasaH unmadhyamaaH pitarassomyaasaH
   asuMya iiyuravR^ikaa R^itaGYaaste no.avantu pitaro haveshhu ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH vasuruupaan.h asmat.h pitR^In.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami

   aN^giraso naH pitaronavagvaa atharvaaNo bhR^igavassomyaasaH
   teshhaaM vaya{gm}sumatau yaGYiyaanaamapi bhadre saumanase syaama ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH vasuruupaan.h asmat.h pitR^In.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami

   Ayantu naH pitaromanojavasaH agnishhvaattaaH pathibhirdevayaanaiH
   asmin.h yaGYe svadhayaa madantu adhibruvantu te avantvasmaan.h ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH vasuruupaan.h asmat.h pitR^In.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami
   pitaamahaH
   UrjaM vahantiiramR^itaM ghR^itaM payaH kiilaalaM
   parisruta{gm}svadhaa stha tarpayata me asmat.h pitR^In.h ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH rudraruupaan.h asmat.h pitaamahaan.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami

   pitR^ibhyaH svadhaavibhyaH svadhaa namaH
   pitaamahebhyaH svadhaavibhyaH svadhaa namaH
   prapitaa mahebhyaH svadhaavibhyaH svadhaa namaH
   akshan.h pitaraH ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH rudraruupaan.h asmat.h pitaamahaan.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami

   ye cheha pitaro ye cha neha yaa{gm}shcha vidma yaa{gm} ucha na pravidma
   agne taan.h vettha yadi te jaatavedastayaa pratta{gg}svadhayaa madantu ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH rudraruupaan.h asmat.h pitaamahaan.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami
   prapitaamahaH
   madhu vaataa R^itaayate madhu ksharanti sindhavaH
   maadhviirnassantvoshhadhiiH ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH aadityaruupaan.h asmat.h prapitaamahaan.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami

   madhu naktamutoshhasi madhumatpaarthiva{gm}rajaH
   madhu dyaurastu naH pitaa ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH aadityaruupaan.h asmat.h prapitaamahaan.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami

   madhumaanno vanaspatiH madhumaa{gm} astu suuryaH
   maadhviirgaavo bhavantu naH ||
   ---- gotraan.h ---- sharmaNaH aadityaruupaan.h asmat.h prapitaamahaan.h
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami
   maatuH
   ---- gotraaH ---- naamniiH vasupatnii rupiNii asmat.h maatR^IH
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami
   pitaamahii
   ---- gotraaH ---- naamniiH rudrapatnii rupiNii asmat.h pitaamahiiH
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami
   prapitaamahii
   ---- gotraaH ---- naamniiH aadityapatnii rupiNii asmat.h prapitaamahiiH
   svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami svadhaanamastarpayaami
   GYaatii tarpaNam.h
   GYaataaGYaata pitR^In.h
   svadhaa namastarpayaami, svadhaa namastarpayaami, svadhaa namastarpayaami

   GYaataaGYaata pitR^ipatniiH
   svadhaa namastarpayaami, svadhaa namastarpayaami, svadhaa namastarpayaami

   uurjaM vahantiiramR^itaM ghR^itaM payaH kiilaalaM
   parisruta{gm}svadhaastha tarpayata me asmat.h pitR^In.h ||
   Offer water with tila to the bhugnaas.

   tR^ipyata, tR^ipyata, tR^ipyata
   Sprinkle tila (sesame seeds) on the bhugnaas.

   upasthaanam.h

   With palms joined, in praNaama posture:
   namo vaH pitaro rasaaya
   namo vaH pitarashshushhmaaya
   namo vaH pitaro jiivaaya
   namo vaH pitarassvadhaayai
   namo vaH pitaro manyave
   namo vaH pitaro ghoraaya
   pitaro namo vaH
   ya etasmi.Nlloke stha yushhmaa{gm}ste.anu
   ye.asmi.Nlloke maaM te.anu
   ya etasmilloke stha yuuyaM teshhaaM vasishhThaa bhuuyaasta
   ye.asmi.Nlloke aha.N teshhaaM vasishhTho bhuuyaasam.h ||
   upaviiti, pradakshiNaM, namaskaaraM, abhivaadanam.h

   Return the yoGYopaviitam.h to upaviitii position, perform pradakshiNa of the bhugnaas, (if the locations does not so permit, perform aatma- pradakshiNa) while chanting the following mantraas.
   vaaje vaaje.avata vaajino no dhaneshhu vipraamR^itaa R^itaGYaaH
   asya madhvaH pibata maadayadhvaM tR^iptaa yaata pathibhirdevayaanaiH ||

   devataabhyaH pitR^ibhyashcha mahaayogibhya eva cha
   namaH svadhaayai svaahaayai nityameva namo namaH ||
   Perform saashhTaanga namaskaara (if not possible, suukshma namaskaara) and offer abhivaadana
   abhivaadaye, ------ ------- -------- R^ishheya pravaraanvita
   ------- gotraH ------- suutraH -------- shaakhaadhyaayii
   ---------- sharmaa naamaahaM asmibho.

   wear the yaGYopaviitaM in the praachiinaaviiti position

   yathaasthaanaM pratishhThaapanam.h

   Sprinkle tila (sesame seeds) on the pitR^i varga bhugnaas while chanting the following.
   ---- gotraan.h ---- ---- ---- sharmaNaH vasurudraaditya svaruupaan.h
   asmat.h pitR^i pitaamaha prapitaamahaan.h,
   maatR^i, pitaamahii, prapitaamahiishcha
   yathaasukhaM yathaastaanaM pratishhThaapayaami ||
   Untie the bhugnaas and pavitram.h, take all the darbhas in the right hand along with the left over tila. Pouring tiirtha on to the right hand, chant the following and gently place the darbha with tila on the spot where the tarpanam.h was performed.
   yeshhaaM na pitaa na bhraataa na bandhurnachanya gotriNaH
   te tR^iptimakhilaa yaantu mayaa dattaiH kushaistilaiH ||

   tR^ipyata, tR^ipyata, tR^ipyata.

   Return the yaGYopaviitaM to the upaviitii position

   aachamanam.h
   achutaaya namaH, anantaaya namaH, govindaaya namaH -- -- -- --
   saatvika tyaagaH
   oM bhagavaaneva
   pratyaabdiika shraaddhaakhyaM
   (pratyaabdiikaaN^ga parehaNi shraaddhaakhyaM) karma
   bhagavaan.h svasmai svapriitaye svayameva kaaritavaan.h
   anena priiyataaM shrii vaasudevaH

kaayenavaachaa manasendriyairvaa buddhyaa.a.atmanaa vaa prakR^iteH svabhaavaat.h |
karomi yadyatsakalaM parasmai shriimannaaraayaNaayeti samarpayaami ||

|| sarvaM shrii kR^ishhNaarpaNamastu ||

   discard the dharba to a place where it is not likely to be trampled under anyone's feet.
* * * * *
img

======>>>
darsha
shraaddhaM
mahaalaya
shraaddhaM
pratyaabdiika
shraaddhaM
  These pages are maintained
  as a small step in fostering
  sanaatana saampradaayam.

  ITRANS transliteration scheme has been generally followed for all Sanskrit words written in Roman script, and adapted where appropriate, for easy reading.


  These pages do not represent the official views of
  any group or organization.

  img and img Netscape

  TRIPOD
  Get your own Free Home Page

  img Go To: stotraas list